Velkomen til BUL!
Her kan du melde deg inn i Bondeungdomslaget i Oslo (BUL). 
I tillegg kan du velje å melde deg på ein eller fleire av aktivitetane våre.
Medlem
Føresett 1
Føresett 2
Obligatorisk
Medlemskap i Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) er obligatorisk dersom du ønskjer å delta på aktivitetar i eit særlag. 
Det er mogleg å berre melda seg inn i BUL og ikkje vera med i eit av særlaga under.
 • Innmelding i BUL Oslo

Medlemskontingent: Frå 450 til 950 kroner per år, avhengig av alder og aktivitet.
Treningsavgift for aktiviteten kjem i tillegg til medlemskontingenten. Denne blir fakturert frå Idrottslaget i BUL to gonger i året. 
NB: Det blir forventa at medlemer i IL i BUL stiller som frivillig på Asics Sentrumsløpet (april kvart år) og på minst eitt anna arrangement i året. 

Under 15 år: det er stor pågang på friidrett. Når du melder deg inn kjem du difor på venteliste og får beskjed dersom det er fråfall i gruppa.Innmelding:

 • Friidrett
 • BVT (Idrott for personar med utviklingshemming)

Medlemskontingent: 950 kroner per år (800 for studentar og pensjonistar) | BULder & Brak: 600 kroner per år (t.o.m. 16 år)

 • Innmelding Leikarringen
 • Innmelding BULder

Medlemskontingent: 850 kroner per år. 

NB: Det er venteliste i Teaterlaget. Send ein e-post til teaterlaget@bul.no for å høyre om dei har ledig plass før du melder deg inn.

 • Innmelding Teaterlaget
Medlemskontingent: 2 050 kroner per år (650 for studentar)
 • Innmelding Songlaget
Nokre av særlaga gir rabatt til studentar og/eller pensjonistar.
 • Student
 • Pensjonist
Føremålet
Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) har som føremål å samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden vern og hjelp. Laget vil auka vyrdnaden for bonden og bondeyrket og arbeida for atterreising av det norske folkemålet, for edruskap og for nasjonalt sjølvstende i alle leier. Bondeungdomslaget er lokallag i Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag. [Føremålsparagrafen er frå 1902].

Samtykke
Eg har gjort meg kjend med og vil arbeide for føremålet til laget. Eg har gjort meg kjend med at eg som medlem i Bondeungdomslaget i Oslo også blir medlem i Fylkesmållaget Vikværingen, Bygdelagssamskipnaden, Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag.
 • Eg har lese føremålet og godteke det.

Bladet ("Ungdom") er gratis, kjem ut fire gonger i året og inneheld artiklar frå aktivitetar og prosjekt i Noregs Ungdomslag, lokale og sentrale nyheiter, intervju o.l.

Dei under 14 år får tilsendt Norsk Barneblad (gratis, 11 nummer i året) i staden for Ungdom.

Du kan sjølvsagt ta kontakt med oss på lagskontoret (medlem@bul.no) kva tid som helst dersom du ikkje lenger vil ha medlemsblad.

 • Ja, eg ynskjer å få tilsendt medlemsblad
 • Nei, eg ynskjer ikkje å få medlemsblad i posten